Số lượt truy cập
Đóng
Thông tin đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh..

          THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH NĂM 2012

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở Ninh Bình đến năm 2020.
 2. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: Trường Đại học Hoa Lư.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh.
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư.
 
3. Thời gian thực hiện: 18 tháng( từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013).
4. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài.
 * Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ::
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng du lịch văn hóa của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2000 – 2012.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa của tỉnh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình.
 
* Nội dung nghiên cứu của đề tài:
          Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở Ninh Bình đến năm 2020” tập trung nghiên cứu những nội dung chính như sau:
          Phần thứ nhất “Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa” tập trung làm rõ vấn đề cơ bản về văn hóa du lịch và du lịch văn hóa; vai trò của du lịch văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu một số kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới, ở Việt Nam và một số địa phương trên cơ sở đó làm bài học cho phát triển du lịch văn hóa ở Ninh Bình.
          Phần thứ hai “Thực trạng phát triển du lịch văn hóa tại Ninh Bình” đi vào nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại Ninh Bình; phân tích thực trạng phát triển du lịch văn hóa tại Ninh Bình (khách du lịch văn hóa; cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật; nguồn nhân lực du lịch văn hóa; sản phẩm du lịch văn hóa; công tác tổ chức, quản lý và bảo tồn tài nguyên du lịch văn hóa) để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong hoạt động du lịch văn hóa tại Ninh Bình.
          Phần thứ ba “Một số giải pháp chủ yếu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Ninh Bình”  trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển du lịch văn hóa tỉnh Ninh Bình, đề tài đưa ra một số nhóm giải pháp chủ yếu phát triển du lịch văn hóa như: nhóm giải pháp về phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa; nhóm giải pháp về tăng cường cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật; nhóm giải pháp về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về công tác bảo tồn, quản lý tài nguyên du lịch; nhóm giải pháp về tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương; nhóm giải pháp về thị trường và quảng bá du lịch văn hóa.
5. Các lợi ích mang lại và tác động của kết quả nghiên cứu
Các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có thêm tài liệu tham khảo về du lịch văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, về công tác hoạch định, đường lối, chính sách phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.
Đề tài góp phần vào việc bảo tồn các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động, xoá đói giảm nghèo, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội; giải quyết mối quan hệ giữa việc kế thừa, phát huy bản sắc giá trị văn hoá địa phương với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.
Đề tài góp phần vào việc quy hoạch phát triển liên hoàn các tuyến điểm du lịch văn hoá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên ngành Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa - du lịch).
Là tài liệu nghiên cứu, tham khảo, cung cấp thông tin cho các cơ quan ban ngành có liên quan (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và các Sở, ban ngành có quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch văn hoá.
 
 
 Cổng thông tin đào tạo
Đóng

 

 

 

Tra cứu tài liệu

thư viện

 

 

 

 

 Bình chọn
Đóng