Số lượt truy cập
Đóng
Kế hoạch tổ chức Hội thảo về phương pháp học tập..

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2011 - 2012 của Trường Đại học Hoa Lư;
Căn cứ kết quả học tập của sinh viên học kỳ I, năm học 2011 – 2012, để tạo điều kiện cho sinh viên có hướng phấn đấu học tập trong học kỳ II và các năm tiếp theo, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên năm thứ nhất cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Đánh giá tình hình học tập của sinh viên năm thứ nhất, những kết quả đạt được, những kinh nghiệm bước đầu sau gần một năm học tập và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập.
- Trao đổi, thảo luận về phương pháp học tập của sinh viên và các điều kiện để sinh viên học tập nhằm đạt kết quả cao trong quá trình học tập tại trường.
- Đề suất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
2. Yêu cầu:
          Hội thảo phải đảm bảo tính thiết thực hiệu quả và giúp sinh viên định hướng được phương pháp học tập trong học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 và các năm tiếp theo.
II. NỘI DUNG
1. Hội thảo ở các Khoa:
- Đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả học và thi học kỳ I năm học 2011-2012 đối với SV năm thứ nhất.
- Tập trung đánh giá, trao đổi về phương pháp học tập của sinh viên năm thứ nhất. Các định hướng cơ bản về phương pháp học tập; kiến nghị các điều kiện để đảm bảo thực hiện việc học tập phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
2.Hội thảo cấp trường:
- Đánh giá chung về kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất;
- Trao đổi kinh nghiệm và phương pháp học tập của các sinh viên khá, giỏi; Định hướng phương pháp học tập cho sinh viên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian, Địa điểm, Thành phần:
          1.1. Từ ngày 26/3/2012 đến 3/4/2012: xây dựng kế hoạch, triển khai đến các đơn vị  và các lớp;
1.2. Từ 4/4/2012đến 19/4/2012: chuẩn bị và tổ chức Hội thảo ở cấp Khoa, cụ thể:
- Các Khoa tổ chức Hội thảo cấp Khoa, phân công sinh viên chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và cử đại diện SV tham dự Hội thảo cấp trường.
- Địa điểm: nhà H1, phòng học G3 ( các khoa đăng ký lịch tổ chức hội thảo với Phòng Hành chính - Quản trị để bố trí hội trường)
- Thành phần: Trưởng phó khoa, các trưởng môn có liên quan, trợ lý giáo vụ, trợ lý SV, GVCN, giảng viên của các Khoa. Mời: trưởng môn Tâm lý- Giáo dục, trưởng môn Lý luận chính trị; SV các lớp năm thứ nhất ( Riêng SV có điểm học tập đạt khá, giỏi của các lớp năm thứ nhất chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm).
- Kết quả Hội thảo cấp Khoa các đơn vị gửi về Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 20/4/2012.
1.3. Từ 21/4/2012 đến 30/4/2012:
 - Chuẩn bị nội dung  và các điều kiện cho Hội thảo cấp trường
- Tổ chức Hội thảo cấp trường ( thời gian cụ thể thông báo sau).
- Địa điểm: Héi tr­êng H1
- Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng phó các đơn vị, Trưởng bộ môn, Trợ lý Giáo vụ, Trợ lý SV các Khoa, đại diện SV các lớp năm thứ nhất (mỗi lớp cử 7 SV trong đó có SV có điểm học tập đạt loại khá, giỏi).
2. Phân công nhiệm vụ:
          2.1.Phòng Công tác sinh viên tham mưu xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các Khoa, Đoàn trường, Hội Sinh viên tổ chức thực hiện kế hoạch. Dự trù kinh phí tổ chức Hội thảo cấp trường.
          2.2. Phòng Đào tạo – QLKH: chuẩn bị báo cáo về nề nếp dạy và học.
2.3. Phòng Khảo thí – ĐBCL chuẩn bị báo cáo về kết quả thi kiểm tra kỳ 1 của sinh viên toàn trường.
2.4. Các khoa tổ chức Hội thảo cấp khoa, dự trù kinh phí cho Hội thảo ở đơn vị, cụ thể:
- Khoa Kinh tế - KT: 01buổi cho 03 lớp hệ CĐ và 01buổi cho 03 lớp hệ ĐH.
 - Khoa Tự nhiên : 01 buổi cho D4 TT và C18 Hoá.
- Khoa Nông Lâm: 01 buổi cho D4 Sinh Hoá
          - Khoa Xã hội –Du lịch: 1 buổi cho D4 VS, D4 VNH, C18 VS, C18 VNH.
- Khoa Tiểu học- Mầm non: 1 buổi cho D4M, C18M và C18 GDTH
2.5. Bộ môn Tâm lý - GDTC chuẩn bị báo cáo về định hướng phương pháp học tập nói chung.Bộ môn Lý luận chính trị chuẩn bị báo cáo về định hướng phương pháp học tập bộ môn Lý luận chính trị cho sinh viên năm thứ nhất tại Hội thảo cấp trường.
          2.6.Phòng Hành chính – Quản trị: Chuẩn bị Hội trường, nước uống, âm thanh, trang trí cho Hội thảo cấp trường…
          2.7.Trung tâm Thiết bị - Thư viện: Chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ Hội thảo các cấp (máy tính, quay phim…)
          2.8.Phòng Tài vụ: Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ Hội thảo các cấp.
3. Dự kiến chương trình hội thảo:
          - Công tác tổ chức.
          - Khai mạc Hội thảo.
          - Báo cáo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2011 – 2012 của các lớp sinh viên năm thứ nhất .         
- Báo cáo kinh nghiệm học tập của các sinh viên khá, giỏi.
          - Định hướng về phương pháp học tập một số bộ môn cho sinh viên.
          - Trao đổi, thảo luận.
- Tổng kết Hội thảo.
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo về phương pháp học tập cho sinh viên năm thứ nhất . Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai theo kế hoạch, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phát sinh, báo cáo lãnh đạo trường (qua phòng Công tác sinh viên) để được xem xét giải quyết./.
 Cổng thông tin đào tạo
Đóng

 

 

 

Tra cứu tài liệu

thư viện

 

 

 

 

 Bình chọn
Đóng