04 Tháng Mười 2015
Nội dung chính
 Số lượt truy cập
Đóng
 Ban quản lý ký túc xá
Đóng

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

          1.1.Tham mưu cho hiệu trưởng:

- Công tác tổ chức, quản lý ký túc xá của trường.

- Kế hoạch sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị của ký túc xá.

- Kế hoạch thu, chi các khoản kinh phí của ký túc xá.

          1.2. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng:

- Tổ chức, quản lý HSSV nội trú; quản lý, khai thác & sử dụng tài sản, các trang thiết bị của ký túc xá.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá văn nghệ, TDTT cho HSSV trong ký túc xá.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn người và tài sản trong ký túc xá.

 2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và phát triển KTX trước mắt và lâu dài; Kế hoạch thu chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác KTX; Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, trang thiết bị của ký túc xá.

2.2. Tổ chức và quản lý lưu trú của HSSV trong KTX đúng qui định; Đăng ký hộ khẩu tạm trú cho HSSV ký túc xá.

2.3. Tổ chức trực KTX 24/24 giờ của tất cả các ngày trong tuần.

2.4. Định kỳ kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, nước, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong khu vực ký túc xá.

2.5. Phối hợp với phòng HC - QT, công an khu vực để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của HSSV trong khu vực KTX; Phối hợp với Trung tâm Y tế - Môi trường tổ chức và thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm trong Ký túc xá.

2.6. Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và các tổ chức chính trị, xã hội trong trường, tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trong ký túc xá.

2.7. Thực hiện các nhịêm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Ngọc Lưu

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Minh

P. Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nhân viên

4

Lê Thị Kim Dung

Nhân viên

5

Lê Thu Hiền

Nhân viên

6

Phạm Thị Phươntg

Nhân viên

7

Bùi Thị Hồng

Nhân viên

8

Đào Thị Ánh Tuyết

Nhân viên

 

 
  
Đóng

  

 

 Bình chọn
Đóng